INFORMACIJSKI SISTEMI

Naše rešitve temeljijo na načelih standardov kakovosti prilagojene željam uporabnikom

INFORMACIJSKI SISTEMI

Naše rešitve temeljijo na načelih standardov kakovosti prilagojene željam uporabnikom

IŠČETE ZANESLJIVEGA PARTNERJA ZA INFORMACIJSKE REŠITVE?

HITROST

Vsako zahtevo uredimo v najkrajšem možnem času

DOSTOPNOST​

Dostopni smo tudi izven delovnega časa

SPOSOBNOST​

Naši produkti so primerni za vsa podjetja

RAZŠIRJENOST​

Prisotni smo v vseh gospodarskih panogah

O NAS

Smo programersko podjetje z dolgoletnimi izkušnjami pri izdelavi in vzdrževanju poslovnih informacijskih sistemov (ERP), internetnih trgovin in spletnih strani.

Program Finance zajema glavno knjigo, saldakonte, knjigo prejetih faktur, vodenje plačilnega prometa, vodenje evidenc DDV, pregled odprtih postavk, izračun zamudnih obresti, izstavljanje računov in predračunov, izvoz plačilnih nalogov v bančne programe, avtomatski uvoz bančnih izpiskov ter veliko različnih pregledov, evidenc in izpisov, ki se lahko generirajo glede na stroškovna mesta, partnerje, konte ali druge željene meje.

Program Kadrovska evidenca omogoča vodenje podatkov o zaposlenih. Omogoča nastavljanje opomnikov, pošiljanje obvestil preko elektronske pošte, vodenje različnih evidenc, pripravo napotnic in izpis raznih obrazcev ter pogodb.

Program Osnovna sredstva in drobni inventar je namenjen vodenju evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ter obračunu amortizacije. Program omogoča vnos osnovnih sredstev in drobnega inventarja, popis osnovnih sredstev, vnos in izpis inventurnega stanja, prenos drobnega inventarja ter različne izpise in preglede, ki jih potrebujemo za vodenje podjetja.

Program Plače je namenjen obračunu plač za zaposlene po trenutno veljavni zakonodaji. Omogoča tudi obračun vseh ostalih prejemkov kot so dodatki, nadure, bonitete, krediti, odsotnosti, itd.
Zraven programa nudimo uporabnikom še dodatne usluge. Z ozirom, da so plače zelo občutljivo področje, lahko morebitno nenadno odsotnost ljudi, ki pri uporabniku delajo plače, za čas odsotnosti zapolnimo z našimi ljudmi, tako da proces izdelave plač ni nikoli moten.

Program Materialno skladiščno poslovanje je razdeljen na štiri sklope. Materialni del zajema dokumente s katerimi skladiščnik evidentira vse dogodke vezane na skladišče. Drobni inventar je namenjen evidentiranju in sledenju drobnega inventarja. Proizvodni del je namenjen podjetjem, ki želijo evidentirati dogodke v proizvodnem procesu. Komercialni del pa vsebuje dokumente katere komercialisti potrebujejo za delo s kupci.

Program Potni nalogi je namenjen vodenju potnih nalogov. Omogoča hitro in enostavno vnašanje, obračunavanje, analiziranje in izpisovanje službenih poti.

Program Gradbene kalkulacije predstavlja sklop podprogramov, namenjenih vodenju in spremljanju gradnje objektov. Nastal je v sodelovanju s številnimi slovenskimi gradbenimi podjetji. Pokriva vse faze od sestave predračuna do predaje objekta v uporabo. Poleg raznih analiz, pregledov, terminskih planov in diagramov omogoča tudi enostavno vodenje situacij in modul pokalkulacije (primerjave med obračuni virov in kooperantskih storitev ter izdelave akordov). Glavni sklopi programa so Normativi, Predračuni in Situacije.

Program z Gradbeni laborant omogoča izračune izvedenih preskusov, njihovo obdelavo in arhiviranje, ter izdelavo ustreznih ocen in poročil. Poleg tega omogoča izdelavo receptur za vse vrste betona. Zasnovan je kot sistem, ki ga je lahko dograjevati in nadgrajevati saj v bodoče pričakujemo zamenjavo zakonodaje in standardov.

Program Betonarne je namenjen vodenju betonarn, kamnolomov in industrij gradbenega materiala (IGM). Spada v sklop programov, ki so namenjeni gradbeni industriji. Izpisi izdajnic so popolnoma usklajeni z zadnjim standardom SIST EN-206.

Program Proizvodnja je namenjen popolni podpori zahtevnim in enostavnim proizvodnim podjetjem. S širokim naborom funkcionalnosti si lahko prilagodite sistem po meri (glede na organizacijo podjetja, zahteve kupcev ali količino proizvodnih procesov). Z modulom upravljate poslovne, proizvodne ter logistične procese od osvajanja do izteka redne proizvodnje. Program vsebuje različne materialne, proizvodne in komercialne dokumente, priprave dela, planiranje, projektno planiranje, reklamacijske dosjeje, itd. Celoten program je prilagodljiv glede na potrebe naročnika.

ZAČNIMO VAŠ PROJEKT

sbarrow