SoftbaseW

Proizvodnja

Aplikacija omogoča vodenje vseh poslovnih procesov potrebnih za nemoteno delovanje proizvodnje v realnem času. S pomočjo elektronske izmenjave dokumentov se le-ti kreirajo avtomatsko po predhodnji kontroli prejetih podatkov. 

MODULI PROGRAMA

Kaj vse program omogoča?

Proizvodnja

Proizvodnja

Proizvodnja podjetij je poslovni proces, ki ga je potrebno skrbno zasnovati in nadgrajevati. Je področje, s katerim se ukvarja ekipa specializiranih strokovnjakov različnih panog. Proizvodni proces je izdelan modularno in je integriran z ostalimi poslovnimi procesi podjetja (finance in računovodstvo, osebni dohodek – PLAČE, kadrovska evidenca, osnovna sredstva, projektno planiranje , evidenca delovnega časa …). Omogoča sledenje in pregled stanja v realnem času. Posledica vsega tega je zanesljiv in stabilen poslovni informacijski sistem.

Pomemben člen v obvladovanju proizvodnje so zaloge končnih izdelkov, zaloge polizdelkov in zaloge le-teh v nedokončani proizvodnji. Tako lahko sama prodaja nemoteno sodeluje s proizvodnjo in naročniki izdelkov ter na ta način omogoča dejansko materialno uporabljanje podjetja.

Za obvladovanje proizvodnih procesov so v poslovni sistem Softbase vgrajeni moduli, ki skrbijo za izvrševanje sledečih funkcij:

Priprava

V tem segmentu si podjetja vnašajo podatke o šifrantih kot so materiali, storitve, klienti, skladišča, tehnologija, operacije, plačilni pogoji, itd. Tudi samo pripravo lahko narzdelimo na več podsklopov:

Podsklopi so razporejeni tako zaradi lažjega iskanja in vnosa podatkov.

Komerciala

V komercialne delu imamo vsa naročila:

in vse na temo dobave kupcu:

Skladišno-materialni del

V segmentu najdemo naslednje dokumente:

Proizvodni del

V proizvodnem delu aplikacije lahko uporabniki odpirajo delovne naloge na katere se prenesejo polizdelki oz. izdelki, ki bodo prodmet same proizvodnje. Na voljo sta dva načina proizvodnje:

“Push” proizvodnja pomeni, da na posamezne delovne naloge najprej izdamo surovino in iz te surovine izdelamo izdelek ali polizdelek.

“Pull” varianta proizvodnje nam omogoči, da izdelamo izdelek ali polizdelek in nam glede na vnešeno proizvedeno količino izdelka ali polizdelka, program preračuna porabo sorovine glede na normativ razpisan na delovnem nalogu in temu primerno avotmatsko kreira dokument izdaja v proizvodnjo.

Za vsak izdelek, ki je razpisan na delovnem nalogu, lahko vodimo tudi:

Uporabnik ima na voljo tudi izdelavo “vzorčne proizvodnje”.

Sekcija reklamacij

V vsaki proizvodnji prihaja do napak iz takšnih ali drugačnih razlogov. Ena izmed opcij je “prevzemno mesto”, ki služi kot dodatno varovalo pred dejanskim prevzemov v skladišče. Na posamezni šifri materiala določite:

Pri freepass-u služba kakovosti ni potrebna in skladišče lahko normalno prevzame material iz prevzemnega mesta na skladiščno mesto znotraj določenega skladišča.

Pri dinamičnem freepassu pa nastavite “korak” na koliko prevzemov je potrebno narediti kontrolo prevzetega materiala na prevzemnem mestu. Primer 3-7 pomeni, da so prvi trije prevzemi kontrolirani s strani kontrolne službe, medtem ko naslednjih 7 obravnavamo kot “freepass”. 11, 12 in 13 prevzemi so zopet predmet kontrole, itd …

V primeru, da material ne ustreza kakovosti, se lahko prevzeme samo na reklamacijsko skladišče.

Uporabnik ima na voljo:

Reklamacijam sledijo naslednji dogodki (odvisno od samega tipa reklamacije):

Proizvodni del

V proizvodnem delu aplikacije lahko uporabniki odpirajo delovne naloge na katere se prenesejo polizdelki oz. izdelki, ki bodo prodmet same proizvodnje. Na voljo sta dva načina proizvodnje:

“Push” proizvodnja pomeni, da na posamezne delovne naloge najprej izdamo surovino in iz te surovine izdelamo izdelek ali polizdelek.

“Pull” varianta proizvodnje nam omogoči, da izdelamo izdelek ali polizdelek in nam glede na vnešeno proizvedeno količino izdelka ali polizdelka, program preračuna porabo sorovine glede na normativ razpisan na delovnem nalogu in temu primerno avotmatsko kreira dokument izdaja v proizvodnjo.

Za vsak izdelek, ki je razpisan na delovnem nalogu, lahko vodimo tudi:

Uporabnik ima na voljo tudi izdelavo “vzorčne proizvodnje”.

Finančne obdelave

Tukaj imamo na voljo programe in preglede, ki se finančno nanašajo na zgoraj naštete sklope. Na voljo imamo tudi nekaj dokumentov:

Različna orodja znotraj aplikacije proizvodnja

Pravočasna dobava kupcu je ključnega pomena. Kot dobavitelj se zavežete, da boste naročene storitve in izdelke dobavili v potrjenem roku. S pomočjo modula planiranja proizvodnje dosežete pregled nad razpoložljivostjo strojev v proizvodnem procesu. Še preden potrdite naročilo kupca, lahko preverite in navidezno splanirate naročilo z že obstoječimi plani podjetja. Na ta način dobite tudi datum kdaj bi lahko naročilo dobavili. 

Planirate lahko vse stroje in operacije, ki jih imate v proizvodnji oz. se lahko osredotočite samo na stroje, ki vam predstavljajo ozka grla. Vsaka operacija vsebuje 5 časov podanih v minutah, ki so pomembni za izračun trajanja posameznega dogodka in so podani za različne količinske enote. Možen je vnos:

 • pripravljalnega časa stroja 
 • pripravljalnega časa obdelovanca
 • efektivnega časa
 • zaključnega časa stroja
 • zaključnega časa obdelovanca

Vsak mikro plan lahko vsebuje svoje “globalne” nastavitve, ker so si proizvodnje med sabo različne. Tako lahko planiramo na določenem planu samo 1. izmeno, medtem ko lahko na drugem planu planiramo vse 3. Nekje se bo pojavila potreba, da bomo delali ob sobotah in nedeljah, na drugi strani se bo pojavila potreba, da se proizvodnja dela tudi ob praznikih. Na vsakem planu določimo (odvisno kaj planiramo) naročila kupca oz. delovne naloge. Ob izračunu in prikazu trajanja operacij, vidimo ostale potrjene plane, ki jih ne moremo spreminjati. Spreminjamo samo plan v katerem se nahajamo.

Planiranje vsebuje:

 • delovni koledar, tehnologijo, operacije, materiale, stroje, naročila kupca in delovne naloge vnešene v modulu PROIZVODNJA
 • planiranje operacij na vseh strojih oz. samo na ozkih grlih
 • plan sestavimo za en ali več delovnih nalogov/naročil kupca
 • enostavno označevanje plana kot simulacijo, da ga izpustimo pri nadaljnih izračunih, ne izgubimo pa izračunane čase samega plana
 • grafični vmesnik, ki na časovnici prikaže trajanje 
 • globalne nastavitve za vsak plan posebej

Vsakodnevno se odpirajo projekti za katere je potrebno posebej voditi stroške, sestanke, ideje, udeležence, prihodke, elektronske datoteke, … In biti pravočasno obveščen, ko je potrebno kaj storiti oz. biti obveščen, ko se na projektu kaj spremeni. S pomočjo modula PROJEKTNO PLANIRANJE dosežemo ravno to.

Vsak projekt ima lahko neskončno število podnalog in vsaka izmed teh podnalog ima lahko zopet svoje podnaloge, itd … Na vsakem planu/podnalogi imamo možnost vnosa:

 • tipa projekta/naloge
 • statusa projekta/naloge
 • naziv ali opis projekta
 • naročnika projekta
 • nalogodajalca
 • vodjo
 • namestnika
 • datum začetka/konca
 • datum dejanskega začetka/konca

Poleg tega na vsakem projektu definiramo projektno skupino uporabnikov, ki lahko vstopa v sam projekt. Beležimo sestanke, priponke, porabljen čas, razprave, stroške in koristi, napake, oceno projekta/naloge, delovne naloge in material. Na podlagi vnešenih delovnih nalogov in materialov, se avtomatsko prenašajo porabljene ure in se vstavljajo v sam projekt/nalogo. Vsak projekt je možno pregledati v drevesni strukturi in od tam pregledovati stroškovnih. Stroškovnik se sestavlja v odvisnosti od globine kje v projektu se nahajamo.

Vsak uporabnik si lahko posebej vključi možnost, da bo ob vstopu v naš sistem bil obveščen o stavareh, ki se tičejo njega.

Uporabnikom so na voljo tudi različni izpisi in pregledi.

Pošiljanje različnih dokumentov nikoli ni bilo enostavneje. Pokrivamo pošiljanje in sprejemanje vseh dokumentov, od naročil do prejetih faktur.

 • naročila dobavitelju
 • naročila kooperantu
 • naročila kupca
 • JIS naročila
 • izdane/prejete fakture
 • dobavnice
 • prevzemi
 • odpoklici

Prejeti in odhodni dokumenti se nahajajo na strežniku, kjer poteka komunikacija s svetom. V primeru prejemanja dokumentov najprej dekodiramo prejeto datoteko v podatke, ki so razumljivi našemu sistemu. Uvoženi podatki čakajo na kontrolo v “čakalnici”. Preveriti je potrebno vse parametre in podatke, ki so nam jih poslali. V primeru napake uporabnika o tem tudi obvestimo. V primeru pošiljanja dokumentov nastane postopek kjer naš dokument zapišemo v obliko, ki je razumljiva stranki. Nastavitve se lahko razlikujejo od klienta do klienta. Ne govorimo samo o splošnih nastavitvah, ampak o nastavitvi kako naj bo poslano naročilo. Nekomu ustreza ena oblika, nekomu drugemu drugačna. Vse se nastavlja na nivoju klienta.

Na podlagi naročil in dobav se vodi tudi komulativa naročanja oz. komulativa dobave. V vsakem trenutku vidimo koliko je bilo naročene in koliko dobavljene količine v določenem trenutku.

Enostaven modul s katerim dobimo pregled nad drobnim inventarjem. No koncu leta tudi drobni inventar predstavlja določen strošek v podjetju. S pomočjo modula DROBNI INVENTAR dobimo natančen pregled na porabo le tega. Program vsebuje pet osnovnih dokumentov:

 • prevzem na centralno skladišče
 • prenosnica drobnega inventarja
 • odpis
 • združitev
 • inventura

Šifrant “zadolžnikov” smo postavili zelo široko saj lahko zajema tako delavce kot tudi stroškovna mesta oz. vse kar lahko zadolžimo z drobnim inventarjem. Enostavno prenašamo drobni inventar iz enega zadolžnika na drugega oz. ga v primeru uničitve odpišemo. Imamo tudi opcijo združevanja šifer drobnega inventarja. Ta nam pride prav, ko smo v osnovi ločili dva ista drobna inventarja zaradi različne vrednosti in sta to vrednost skozi čas izgubila. Na ta način jih združimo v eno šifro.

Obstaja tudi možnost vnosa vrednosti mesečnega najema in izstavljanja internih računov za te šifre drobnega inventarja.

Modul deluje tudi čisto samostojno, brez modula PROIZVODNJA!

Modul nam omogoča enostavno poročanje statistike o dobavah in prejemih blaga in storitev. Glede na nastavitve v sami šifri materiala se pripravi čakalnica dogodkov (prevzemov oz. dobav), ki jih lahko še dodatno opremimo z manjkajočimi podatki. Kontrola same čakalnice nam prepreči, da bi posredovali nepopolne podatke. Iz čakalnice se avtomatsko skreira obrazec za prevzeme in obrazec za dobave kupcu. Preostane nam še samo, da združimo oba obrazca v paket, ki ga pošljemo na statistični urad.

 • posebna sekcija v posamezni šifri materiala, ki je namenjena intrastatu
 • avtomatsko označevanje dokumentov za prenos v čakalnico
 • kontrola čakalnice
 • avtomatsko kreiranje obrazca dobave in prevzemov
 • avtomatsko kreiranje mesečnega paketa iz obrazcev dobav in prevzemov
 • izpisi

Modul omogoča uvoz datotek, ki jih skreira sama betonarna pri procesu izdelave betona. Vsaka datoteka vsebuje podatke o:

 • proizvedenem izdelku
 • preizvedeni količini
 • porabljeni surovini (možnost izključevanja porabe določenih surovin; odvisno od nastavitev)
 • kontrolo podatkov

Avtomatsko kreiranje izdaje surovin, proizdovnje na delovnem nalogu, prevzemu iz proizvodnje, pakirne liste in dobavnice glede na izvor same “potrebe betona”.

Usposabljanja delimo na:

 • usposabljanja predpisana s strani podjetja
 • zakonsko predpisana usposabljanja

Vsakemu usposabljanju se določi

 • časovni interval
 • področje uposabljanja
 • vzrok usposabljanja
 • metodo usposabljanja
 • nivo usposabljanja
 • odgovorno osebo
 • seznam sodelujočih zaposlenih

Ob uspešno zaključenem usposabljanju se izpišejo potrdila s certifikati, ki jih prejmejo zaposleni. 

Imate dodatna vprašanja?

Imate vprašanje v povezavi s programom za proizvodnjo ali zgolj potrebujete nasvet pri izbiri pravega programa? Izberite enega od spodnjih načinov in nas kontaktirajte.

PROIZVODNJA

Le še en korak vas loči do digitalizacije poslovanja

Izpolnite spodnji obrazec in pripravili bomo ponudbo prilagojeno potrebam vašega podjetja.